موضوع جستجو: برطرف نمودن لکه سبزه ازروی لباس جین - ۱ مورد پیدا شد

۱ . بهترین روشهای نگهداری و شستشو پوشاک جین : ازراهکارهای موثرجهت برطرف کردن این لکه ها ضروری و اجتناب ناپذیراست. لکه هایی ازنوع گوجه فرنگی ابتدا اضافی مواد را، با دقت و با لبه  قاشق یا کارد، ازسطح جین بردارید. بعد