موضوع جستجو: بستن کراوات ساده - ۱ مورد پیدا شد

۱ . آموزش بستن سه مدل گره کراوات : مدل های بستن کراوات است که به وسیله انگلیسی ها ابتکار شد. این گره برای آقایان قد بلند با پیراهن هایی که دارای یقه های باریک یا پیراهن های یقه