موضوع جستجو: بهترینهای مد - ۱ مورد پیدا شد

۱ . مد پاییز و زمستان ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰ با توجه به گفته مجله فرانسوی ووگ : بورژوازی مد بورژوازی، بازگشت به ارزشهای واقعی شیک بودن، بعد از گذراندن فصل های مد مفهومی است. در صدر لیست، مد بورژوایی را مشخص می کنید که مستقیم از