موضوع جستجو: تمیز کردن کتاب های قدیمی - ۱ مورد پیدا شد

۱ . کاربردهای جالب پودر بچه : کشد و تمیز می کند. تمیز کردن کتاب های قدیمی شما میتوانید برای تمیز کردن و نگهداری کتاب های قدیمیتان مقداری پودر بچه درلا به لای برگ های کتاب ریخته تا رطوبت