موضوع جستجو: تولید لباس‌ - ۱ مورد پیدا شد

۱ . اما واتسون، یک هرمیون محیط زیستی : که سرعت تولید غذا برای سیر کردن شکم حدود هشت میلیارد انسان ساکن روی کره زمین باید بالا برود. برای همین هم کودهای شیمیایی و انواع دستکاری‌های ژنتیکی آمدند تا