موضوع جستجو: فست فشن - ۲ مورد پیدا شد

۱ . اما واتسون، یک هرمیون محیط زیستی : در مقابل فست فشن یا مد سریع قرار می‌گیرد و یادمان می‌اندازد هیچ اشکالی ندارد اگر لباسی را چند بار بپوشیم، مرتب لباس نخریم و سراغ برندهایی برویم که اصول
۲ . با چه کسی به خرید نرویم؟ : ارزان بخرید، فست فشن چه خیانت‌هایی به محیط زیست می‌کند و لباس‌های ما چطور می‌توانند طبیعت را نابود کنند. قاعدتا همراه خرید شما هم باید از این قضایا آگاهی داشته