موضوع جستجو: مونوکروماتیک - ۱ مورد پیدا شد

۱ . استایل مونوکروم یا تک رنگ : استایل مونوکروم کلمه مونوکروماتیک از دوبخش “مونو” و “کروماتیک” تشکیل شده است که به معنای تک رنگ است. شاید فکر کنید سرتاپا یک رنگ لباس پوشیدن خسته کننده باشد اما استایل