موضوع جستجو: کفش مردانه در مصاحبه استخدامی - ۱ مورد پیدا شد

۱ . لباس مناسب برای مصاحبه شغلی : ﺗﻦ ﭘﻮش ﯾﺎ ﻟﺒﺎس ﺷﻐﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ ؟  اﺻﻄﻼح ﺗﻦ ﭘﻮش ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﯾﮏ ﻟﺒﺎس رﺳﻤﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻮدن ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ