موضوع جستجو: گره کراوات کلاسیک - ۱ مورد پیدا شد

۱ . سه مدل گره کراوات : شد. این گره برای آقایان قد بلند با پیراهن هایی که دارای یقه های باریک یا پیراهن های یقه دار دکمه ای مناسب است. 1 - انتهای پهن کراوات را به