موضوع جستجو: ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ - ۱ مورد پیدا شد

۱ . لباس مناسب برای مصاحبه شغلی : ﻟﺒﺎس ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار، ﭘﯿﺮاھﻦ، ﮐﺮاوات، و ﮐﻔﺶ ھﺎی رﺳﻤﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺪھﺎی ﺧﺎص آن از ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﻤﯽ ﺗﻔﺎوت دارد. ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻼﻗﺎت ھﺎی